Gradnja

Gradnja stavb

Podjetje je usposobljeno za gradnjo eno ali več stanovanjskih masivnih ali zidanih objektov. Skladno z dogovorom z naročnikom izvedemo dela vključno z izvedbo del na ključ.

Gradnja inženirskih objektov

Podjetje je usposobljeno za izvedbo vseh vrst zahtevnih podpornih konstrukcij ter manjših premostitvenih objektov in prepustov.

Vzdrževanje cestne infrastrukture

Podjetje na podlagi dolgoletnih izkušenj naročnikom (občinam) nudi celovito izvajanje upravljanja in vzdrževanja cestne infrastrukture, ki obsega:

 • pregled varnosti cest,
 • redna letna vzdrževalna dela cest,
 • izvajanje zimske službe,
 • investicijska vzdrževalna dela in obnove cest,
 • izvedbo odvodnjavanja cest,
 • izvedbo prometnih ureditev cest ...

Gradnja komunalne infrastrukture

Podjetje je usposobljeno za izvedbo vseh gradbenih del za izvedbo komunalne infrastrukture, in sicer:

 • gradnja vodovoda,
 • gradnja fekalne in meteorne kanalizacije,
 • gradnja plinovoda, elektrovodov, TK vodov ...

 

Gradnja cestne infrastrukture

Podjetje na podlagi dolgoletnih izkušenj nudi naročnikom izvedbo cestne infrastrukture, ki obsega izvedbo:

 • površin za pešce,
 • površin za kolesarje,
 • avtobusnih postajališč in počivališč,
 • rekonstrukcij javnih cest,
 • novogradenj javnih cest,
 • inženirskih objektov cestne infrastrukture …