Prometna varnost

Prometna varnost

Podjetje na področju zagotavljanja ustrezne varnosti v cestnem prometu naročnikom nudi:

  • preverjanje varnosti v cestnem prometu – pregled projektne in izvedbene dokumentacije,
  • pregledovanje varnosti cest – pregled obstoječih cest,
  • pregled varnosti šolskih poti,
  • izdelavo elaborata in pisne izjave presojevalca varnosti cest o zagotavljanju varnosti ceste pri načrtovanju, projektiranju ali gradnji ceste ali njenega dela s slabšimi elementi ter odstopanja od veljavne zakonodaje.

Za vsa odstopanja se v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest. Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, mora upravljavec ceste posebej utemeljiti in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti cest izkazati, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena varnost ceste. Predlagane rešitve odobri za državne ceste minister, pristojen za promet, za občinske ceste pa župan.